Black Ribbon

Yasoo1

ตราประจำจังหวัด : รูปพระธาตุอานนท์ ปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดยโสธร 
ขนาบด้วยรูปสิงห์ 2 ตัว เบื้องล่างของภาพดังกล่าวรองรับด้วยรูปดอกบัวบาน

  

ข้อมูลจาก : สำนักงานจังหวัดยโสธร

VTR แนะนำจังหวัดยโสธร