Black Ribbon

  Pys B2  
     
Pys V   Pys Ps
     
     

 

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
       
 ลำดับที่  ชื่อสกุล    ดำรงตำแหน่ง
1
นายชัยทัต สุนทรพิพิธ   1 มีนาคม 2515 - 30 กันยายน 2519
2
นายพีระศักดิ์ สุขะพงษ์   1 ตุลาคม 2519 - 24 กุมภาพันธ์ 2522
3
นายกาจ รักษ์มณี   25 กุมภาพันธ์ 2522 - 30 กันยายน 2522
4
นายอรุณ ปุสเทพ   1 ตุลาคม 2522 - 30 กันยายน 2522
5
นายนพรัตน์ เวชชศาสตร์   1 ตุลาคม 2523 - 30 กันยายน 2526
6
นายจรวย  ยิ่งสวัสดิ์   1 ตุลาคม 2526 – 30 กันยายน 2530
7
นายเลิศ  บรรเลงเสนาะ   1 ตุลาคม 2530 – 30 กันยายน 2533
8
นายภพพล  ชีพสุวรรณ  

1 ตุลาคม 2533 – 30 กันยายน 2535

9
นายวิชัย  ธรรมชอบ   1 ตุลาคม 2535 – 30 กันยายน 2537
10
นายโยธิน  เมธชนัน   1 ตุลาคม 2537 – 30 กันยายน 2539
11
นายสมัย  ฮมแสน   1 ตุลาคม 2539 – 30 กันยายน 2542
12
นายประสงค์ศักดิ์  บุญเดช   1 ตุลาคม 2542 – 30 กันยายน 2543
13
นายปรีณะ  ลีพัฒนะพันธ์   1 ตุลาคม 2543 – 4 มีนาคม 2544
14
นายวิสูตร  วงศ์วิริยะ        23 เมษายน 2544 – 30 กันยายน 2545
15
นายสุธี  มากบุญ   1 ตุลาคม 2545 – 30 กันยายน 2548
16
นายอำนาจ  ผการัตน์   1 ตุลาคม 2548 – 12 พฤศจิกายน 2549
17
นายวีรวิทย์  วิรัฒนวานิช   13 พฤศจิกายน 2549 – 19 ตุลาคม 2551
18
นายขจรศักดิ์  สิงโตกุล   20 ตุลาคม 2551 – 15 มีนาคม 2552
19
นายวันชัย  อุดมสิน         16 มีนาคม 2552 – 30 กันยายน 2552
20
นายพงษ์ศักดิ์  นาคประดา    1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2554
21
นายประวัติ  ถีถะแก้ว       13 มกราคม 2555 – 30 กันยายน 2558
22
นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม   1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2560
23
นายนิกร  สุกใส   1 ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน

 

  
ทำเนียบรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
 
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล   ดำรงตำแหน่ง
1
ร.ต.วัฒนา  สูตรสุวรรณ   28 พฤศจิกายน 2522 – 2 พฤษภาคม 2525
2
ร.ท.บันเทิง  ศรีจันทร์ทราพันธุ์   3 พฤษภาคม 2525 – 6 กันยายน 2528
3
นายโสภณ  ชวาลกุล   1 ตุลาคม 2528
4
ร้อยตรีวิบูลย์  ขาวสำอางค์  

-

5
พ.ต.สิรโรจน  โรจนหทัย  

-

6
นายนิคม  บูรณพันธุ์ศรี     

-

7
ร้อยตรีบุญนพ  ภปะติวงศ์  

-

8
นายวิบูลย์  ดุลยายน  

-

9
ว่าที่ ร.ต.ทรงศักดิ์  คุณอุดม   1 ตุลาคม 2537 – 30 กันยายน 2539
10
นายดิษฐบูล  ศิริพานิช  

7 พฤษภาคม 2539 – 30 กันยายน 2539

11
นายประสงค์ศักดิ์  บุญเดช   1 ตุลาคม 2539 – 30 กันยายน 2542
12
นายต่อพงษ์  อำพันธุ์       

1 ตุลาคม 2539 – 30 กันยายน 2542

13
นายสาธิต  บำเพ็ญ          1 ตุลาคม 2542 – 5 ตุลาคม 2543
14
นายอานนท์  พรหมนาท   

1 ตุลาคม 2542 – 30 กันยายน 2544

15
นายวันชัย  สุทิน   6 ตุลาคม 2543 – 24 ตุลาคม 2548
16
ว่าที่ ร.ต.วรงค์  ศิริพานิช   1 ตุลาคม 2544 – 17 พฤศจิกายน 2545
17
นายอรรถพล  พงษ์กิตติโรจน์  

18 พฤศจิกายน 2545 – 15 ตุลาคม 2548

18
นายกิตติ  ทรัพย์วิสุทธิ์  

16 ตุลาคม 2546 – 24 ตุลาคม 2548

19
นางสาวเบญจวรรณ  อ่านเปรื่อง   25 ตุลาคม 2548 – 15 ตุลาคม 2549
20
นายศิลป์  ชื้นนิรันดร์        25 ตุลาคม 2548 – 30 กันยายน 2551
21
นายพงษ์ศักดิ์  นาคประดา  

4 ธันวาคม 2549 – 7 ตุลาคม 2550

22
นายธานี  สามารถกิจ   8 ตุลาคม 2550 – 26 ตุลาคม 2551
23
นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  

27 ตุลาคม 2551 – 13 มิถุนายน 2552

24
นายวินธัย  ประไพพิศ       27 ตุลาคม 2551 – 25 ตุลาคม 2552
25
นายชโลธร  ผาโคตร  

14 มิถุนายน 2552 – 25 ตุลาคม 2552

26
นายประวัติ  ถีถะแก้ว      

26 ตุลาคม 2552 – 12 มกราคม 2555

27
นายภัครธรณ์  เทียนไชย   26 ตุลาคม 2552 – 28 พฤศจิกายน 2553
28
นายชูศักดิ์  ตรีสาร          29 พฤศจิกายน 2553 – 6 ธันวาคม 2555
29
นายชัยภัทร  หิรัญยเลขา   7 ธันวาคม 2555 – 27 ตุลาคม 2556
30
นายนิรันดร์  สมสมาน   30 มกราคม 2555 –30 กัยายน 2557
31
นายจรรยา สุคนธ์คันธชาติ   28 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2558
32
นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์   1 ธันวาคม 2557- 30 กันยายน 2558
33
นายวีระวัฒน์  วงศ์ว่องไว   1 ตุลาคม 2558 - ปัจจุบัน
34
นายวิบูลย์  รัตนาภรณ์วงศ์   1 ตุลาคม 2558 - 10 ตุลาคม 2559
35 นางสาวเพ็ญศรี เจริญสุทธิพันธ์   10 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
36
นายสมเพชร สร้อยสระคู   1 ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน

 

VTR แนะนำจังหวัดยโสธร