Black Ribbon

 Person01

นายชนาส ชัชวาลวงศ์
ปลัดจังหวัดยโสธร

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง รูปภาพ  
1 นายสุวัฒน์ เข็มเพชร    

นายอำเภอเมืองยโสธร

 
2      
นายอำเภอทรายมูล    
  3      
นายอำเภอกุดชุม    
 4      
นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว    
 5      
นายอำเภอป่าติ้ว    
6      
นายอำเภอมหาชนะชัย    
7      
นายอำเภอค้อวัง    
8      
นายอำเภอเลิงนกทา    
9      
นายอำเภอไทยเจริญ    
       

 

VTR แนะนำจังหวัดยโสธร