Black Ribbon

จ.ยโสธร อบรมเชิงปฏิบัติการประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ

    PNOHT600922001012803
 
วันนี้ (22 ก.ย. 60) เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ ยโสธร นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
นายธนกร สอนอาจ พลังงานจังหวัดยโสธร กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการนำเข้าพลังงานสุทธิ มีการนำเข้ามากกว่าการส่งออก มีแนวโน้มการใช้พลังงานสูงขึ้นทุกปี โดยนำเข้าจากต่างประเทศมากกว่า 1 ล้านล้านบาท ทำให้สูญเสียเงินตราในการนำเข้าพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานฟอสซิลเป็นจำนวนมาก
พลังงานจังหวัดยโสธร กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยสภาวการณ์การใช้พลังงานเช่นนี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุก ๆ ภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จะต้องร่วมกันใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะภาครัฐ จะต้องเป็นตัวอย่างในการใช้พลังงานอย่างประหยัด และเป็นตัวอย่าง ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแก่ประชาชน และเพื่อดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานภาครัฐ โดยครั้งนี้มุ่งหวังให้ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจด้านการใช้พลังงานอย่างประหยัด และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประหยัดพลังงานด้วยตัวเองได้ และสามารถขยายผลไปดำเนินการที่ครอบครัวตนเอง และเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

 

ปิยะนุช ศรีแก่นจันทร์ รายงาน

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยโสธร (ส.ปชส.) /วรรณทอง ภูโสภา ยโสธร (ส.ปชส.) /วรรณทอง ภูโสภาผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้วแหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
Read 249 times

VTR แนะนำจังหวัดยโสธร