Black Ribbon

จ.ยโสธร จัดพิธีอุปสมบทหมู่ เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 
PNOHT601016001016605      PNOHT601016001016607
 
เช้าวันนี้ (16 ต.ค. 60) นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร โดยมีพระราชรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยพระอุดมปัญญาพร รองเจ้าคณะจังหวัดยโสธร พร้อมพระสังฆาธิการ และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี จำนวนมาก
ทั้งนี้ ตามที่ มหาเถระสมาคม ได้มีมติเห็นชอบให้จัดโครงการอุปสมบทหมู่เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในทุกจังหวัดๆ ละ 89 รูป ระหว่างวันที่ 16-30 ตุลาคม 2560 คณะสงฆ์จังหวัดยโสธรและจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินโครงการฯ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ขึ้น โดยผู้เข้าอุปสมบท ทั้ง 9 อำเภอ ร่วมพิธีสงฆ์ ทำขวัญนาค มอบผ้าไตรให้ผู้แทนนาคทั้ง 9 อำเภอ และเข้าพิธีอุปสมบท ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) และวัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร และ วัดแต่ละอำเภอจากนั้นจะได้จำวัดและศึกษาพระธรรมวินัย ในแต่ละอำเภอ ดังนี้ อำเภอเมืองยโสธร จำวัดและศึกษาพระธรรมวินัย ที่วัดสิงห์ท่า / อำเภอเลิงนกทา จัดพิธีอุปสมบทและจำวัดและศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดป่าจันทวนาราม / อำเภอมหาชนะชัย จัดพิธีอุปสมบทจำวัดและศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดอุตมังคลาราม) / อำเภอกุดชุม จัดพิธีอุปสมบทจำวัดและศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดวัดสามัคคีวนาราม / อำเภอป่าติ้ว จัดพิธีอุปสมบทจำวัดและศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดโพธิ์ไทร / อำเภอทรายมูล จัดพิธีอุปสมบท จำวัดและศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดนาโป่ง / อำเภอค้อวัง จัดพิธีอุปสมบทจำวัดและศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดสว่าง / อำเภอไทยเจริญ จัดพิธีอุปสมบท จำวัดและศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดวัดไทยเจริญ) และในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 จะเข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ สถานที่ที่แต่ละอำเภอกำหนด และกำหนดลาสิกขาในวันที่ 30 ตุลาคม 2560

VTR แนะนำจังหวัดยโสธร