ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

  • 7 replies
  • 4276 views
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
« เมื่อ: มกราคม 10, 2018, 02:48:43 PM »
บททั่วไป
          เมื่อท่านเข้าชมและใช้บริการส่วนใดของเว็บไซต์นี้ (www2.yasothon.go.th)  ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดดังต่อไปนี้ ในการนี้ ท่านพึงทราบว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดไว้นี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้ โดยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะถูกแสดงอยู่บนหน้านี้โดยประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันใช้บังคับและเมื่อท่านได้เข้าใช้เว็บไซต์นี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ใช้บังคับแล้ว ย่อมถือว่าท่านตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
          เว็บไซต์นี้มีจังหวัดยโสธรเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการ เนื้อหาต่าง ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ ซึ่งครอบคลุมถึงข้อความ บทความ รูปภาพ วีดีทัศน์ เสียง กราฟฟิค หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) เป็นสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  โดยจังหวัดยโสธรเป็นเจ้าของ มีสิทธิ หรือมีอำนาจควบคุมการใช้เนื้อหานั้น
เงื่อนไขการใช้
          จังหวัดยโสธรจัดให้มีเว็บไซต์นี้ขึ้นเป็นบริการสาธารณะเพื่อการให้ข้อมูลข่าวสารและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ท่านสามารถใช้ จัดพิมพ์ หรือดาวน์โหลดเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ได้ โดยปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดในที่นี้ รวมทั้งข้อจำกัดเฉพาะเจาะจงอย่างอื่นที่อาจกำหนดไว้สำหรับเนื้อหาบางประเภทตามที่ระบุในหน้าที่แสดงเนื้อหานั้น
ข้อสงวนและข้อจำกัดความรับผิด
          เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ถูกนำเสนอตามสภาพที่ได้รับ (“as is” basis) จังหวัดยโสธรจึงไม่มีข้อรับประกันไม่ว่าในเรื่องใด ๆ  และโปรดทราบว่าบรรดาบทวิเคราะห์ คำแนะนำ หรือความคิดเห็นใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ เป็นบทวิเคราะห์ คำแนะนำ หรือความคิดเห็นของผู้นำเสนอเนื้อหาดังกล่าวเท่านั้น การที่เนื้อหานั้นปรากฏบนเว็บไซต์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าจังหวัดยโสธรเห็นพ้องหรือยอมรับบทวิเคราะห์ คำแนะนำหรือความคิดเห็นนั้น เว้นแต่จะมีข้อความที่แสดงไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น
          โปรดทราบว่าเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ มิใช่การให้คำแนะนำหรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย และมิใช่การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน การทำธุรกิจ หรือการค้าใดๆ  ท่านจึงต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงภัยด้วยตนเองหากมีการกระทำหรือตัดสินใจใด ๆ โดยอาศัยเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้  จังหวัดยโสธรและเจ้าหน้าที่ของจังหวัดยโสธร ไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลใด ๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ซึ่งรวมถึง การที่เนื้อหานั้นไม่ถูกต้อง ผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามเวลาไม่สมบูรณ์ ถูกลบ ถูกแก้ไข มีข้อบกพร่อง ไม่สามารถแสดงผล มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือความขัดข้องของระบบสื่อสาร
สิทธิในการเข้าถึง
          จังหวัดยโสธร สงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขเว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ ในเวลาใด ๆ  นอกจากนี้ จังหวัดยโสธรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของบุคคลใด หรือจากเลขที่อยู่อินเทอร์เนตใด โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น
การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
          การเชื่อมโยงเว็บไซต์นี้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านเท่านั้น จังหวัดยโสธรมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใด ๆ กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านั้น และจังหวัดยโสธรไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น
การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์อื่นมายังเว็บไซต์จังหวัดยโสธร
          ห้ามบุคคลใดเชื่อมโยงจากเว็บไซต์อื่นมายังเว็บไซต์ของจังหวัดยโสธรยกเว้นกรณีที่จะกล่าวต่อไปนี้
         
          จังหวัดยโสธรมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใด ๆ กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของจังหวัดยโสธร  และจังหวัดยโสธรไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของจังหวัดยโสธร หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น
กฎหมายที่ใช้บังคับ
          ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย

Re: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2018, 01:22:34 PM »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ดีและมีประโยชน์มากๆมันน่าสนใจมากๆฉันรักเรื่องทั้งหมดที่คุณแบ่งปัน
ประวัติศาสตร์โลก

Kredit
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2019, 11:55:44 PM »
 Честно, неплохая новость
Работа,подработка https://margin101.blogspot.com/

Kredit
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 13, 2019, 01:03:32 AM »
 тю..тупость какая-то
Работа ,подработка. https://margin101.blogspot.com/

Kredit
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 14, 2019, 04:22:44 PM »
 Образование есть то, что остаётся после того, когда забывается всё, чему нас учили Любишь кататься – катись к чёртовой матери. Женщины любят ушами, а мужчины – где придется. Девушка, а вы владеете языком по-французски? Выхожу как-то из ресторана, а мнне какая-то сволочь на руку наступила…
Работа,подработка https://margin101.blogspot.com/

Re: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2019, 11:39:51 AM »
Рокетмен фильм (2019) смотреть онлайн бесплатно в хорошем Смотрите фильм Рокетмен (Rocketman) онлайн.  Рокетмен 2019 смотреть онлайн бесплатно в HD
Рокетмен (2019) фильм смотреть онлайн в HD 1080p WATCH! Rocketman (2019) Online  фильм Рокетмен (2019) в хорошем качестве

Re: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2019, 07:04:26 PM »
Рокетмен фильм (2019) смотреть онлайн бесплатно в хорошем Полный фильм Рокетмен (2019)  Rocketman (2019) Full Movie Watch Online
Рокетмен (2019) фильм смотреть онлайн в HD 1080p WATCH! Rocketman (2019) Online  фильм Рокетмен (2019) в хорошем качестве

Созерцать сериал
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2019, 03:23:18 AM »
Класс!!! Пираты кое-где украли новую серию 8 сезона в HD качестве вот выкинули у себя на сайте. Так что спешите посмотреть первым, пока роскомнадзор не заблокировали, во ссылка
 
bit.ly/2ZBNAll
 
.